sözbaşy-0525b

habarlar

Angliýanyň iň uly elektron çilim satyjysy VPZ şu ýyl ýene 10 dükan açar

Kompaniýa Iňlis hökümetini elektroniki çilim önümlerini satmak üçin has berk gözegçilik we ygtyýarnama bermäge çagyrdy.

23-nji awgustda, daşary ýurt habarlaryna görä, Angliýada iň uly elektron çilim satyjysy vpz şu ýylyň ahyryna çenli ýene 10 dükan açmagy meýilleşdirýändigini mälim etdi.

Şol bir wagtyň özünde, kompaniýa Iňlis hökümetini elektron çilim önümleriniň satuwyna has berk gözegçilik we ygtyýarnama bermegi talap etdi.

Metbugat beýanyna görä, kärhana önüm portfelini Angliýada we Şotlandiýada 160 ýere, şol sanda London we Glazgodaky dükanlara çenli giňelder.

 

1661212526413

 

Vpz bu habary ykjam elektron çilim klinikalaryny ýurduň ähli künjeklerine getirendigi üçin yglan etdi.

Şol bir wagtyň özünde hökümet ministrleri elektron çilimi wagyz etmegi dowam etdirýärler.Iňlis saglygy goraýyş bölümi elektron çilim töwekgelçiliginiň çilim çekmek töwekgelçiliginiň diňe ujypsyz bölegidigini öňe sürdi.

Şeýle-de bolsa, çilim çekmek we saglyk baradaky hereketiň maglumatlaryna görä, geçen aý geçirilen gözleg, soňky bäş ýylda elektroniki çilim çekýän kämillik ýaşyna ýetmedikleriň sanynyň ep-esli artandygyny görkezdi.

Vpz-iň müdiri Dug mutter, vpz-iň ýurduň 1-nji ganhory - çilimkeşlige garşy göreşde öňdebaryjydygyny aýtdy.

"Biz 10 sany täze dükan açmagy we ykjam elektron çilim hassahanamyzy açmagy meýilleşdirýäris, bu ýurt boýunça has köp çilim çekýänler bilen habarlaşmak we çilimi taşlamak üçin ilkinji ädimini ätmek islegimize 100% jogap berýär."

Mut elektron çilim pudagynyň gowulaşyp biljekdigini sözüniň üstüne goşdy we önüm satýanlara has berk gözegçilik edilmegini isledi.

Mutter: häzirki wagtda bu pudakda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarys.Localerli amatly dükanlarda, supermarketlerde we beýleki umumy satyjylarda düzgünleşdirilmedik bir gezek ulanylýan elektron çilim önümlerini satyn almak aňsat, köpüsi ýaş barlagy bilen dolandyrylmaýar ýa-da düzgünleşdirilmeýär.

“Biz Iňlis hökümetini gyssagly çäre görmäge we Täze Zelandiýanyň we beýleki ýurtlaryň öňdebaryjy tejribesine eýermäge çagyrýarys.Täze Zelandiýada tagam önümlerini diňe ygtyýarly professional elektron çilim dükanlaryndan satyp bolýar.Ol ýerde 25 kynçylyk syýasaty düzüldi we uly ýaşly çilimkeşler we elektroniki çilimkeşler üçin maslahat geçirildi ".

"Vpz, şeýle hem düzgünleri bozanlara uly jerime salmagy goldaýar."


Iş wagty: Awgust-23-2022