sözbaşy-0525b

habarlar

Günorta Afrikanyň Waping Assosiasiýasy zenan telekeçileriň elektron çilim pudagynda goşan goşandyny ykrar edýär

 

Hökümetiň we temmäkä garşy aktiwistleriň elektron çilim pudagyna edýän yzygiderli täsiri sebäpli, bu aýallaryň iş mümkinçiligini döretmekde we çilimkeşleriň çilimi taşlamagyna kömek etmekdäki roluny bellemek möhümdir.

Daşary ýurt habarlaryna görä, Günorta Afrikanyň bug önümleri birleşigi (vpasa) erkekleriň agdyklyk edýän pudagynda aýallaryň aýyny ilkinji gezek belläp, aýallaryň jemgyýetiň durmuşyny gowulaşdyrmakda we ýanýan temmäkiniň zyýanyny azaltmakdaky roluny ykrar etdi.Günorta Afrikadaky elektron çilim pudagy esasan kiçi we orta kärhanalardan (KOK) durýar, olaryň käbiri aýallara degişlidir we ýolbaşçylyk edýär.

“Vpasa” -nyň baş direktory Asanda gkoyi: “Önümçiligimizdäki öňdebaryjy aýallary tanamaly we höweslendirmeli, üstünliklerini, kynçylyklaryny we elektroniki çilim pudagynyň zyýanyny azaltmak we keşbini üýtgetmekdäki goşantlaryny bellemelidiris.

Hut şu sebäplere görä, assosiasiýa aşakdaky vpasa agzalaryna we aýal telekeçilerine, esasanam Hytaýyň elektron çilim pudagynyň döreýän tebigatyna hormat goýýar:

1. Jenny konenczny we yolandi Worster g-damjalardan E-suwuk, https://www.gdropseliquids.co.za/

2。 Bug ussatlaryndan Amanda Ross, https://steammasters.co.za/

3. Sir vape-den Samanta Stýuart, https://www.sirvape.co.za/

3。 Elektron sig dükanyndan Şamima Moosa, https://theecigstore.co.za/

4. Wanil üzümlerinden Aasimahayob, https://vanillavape.co.za/

6。 Rustiki üzüm dükanyndan Kristel truter, https://therusticvape.co.za/?v=68caa8201064

Günorta Afrikanyň elektron çilim birleşigi, hökümetiň we temmäki garşy aktiwistleriň elektron çilim pudagyna edýän yzygiderli täsirleriniň öňünde bu aýallaryň iş mümkinçiligini döretmekde we çilimkeşleriň çilimi taşlamagyna kömek etmekdäki roluna ünsi çekmek möhümdigini aýtdy. .Elektron çilimleri teklip edilýän kanunlar arkaly temmäki önümleri hökmünde klassifikasiýa etmek, şeýle hem elektron çilim önümlerine salgyt salmak baradaky teklipler bu telekeçileriň tagallalaryny puja çykarar.Nikotin we nikotin däl önümler üçin teklip edilýän sarp salgyt kanuny bu telekeçileriň käbiriniň dükanlaryny ýapmagyna sebäp bolup biler, netijede işsizlik we 200 milliondan gowrak salgyt ýitgisi bolup biler.


Iş wagty: Awgust-08-2022