sözbaşy-0525b

habarlar

Bir gezek ulanylýan elektron çilimler dünýäde agdyklyk edýär: FDA tarapyndan hasaba alynmadyk 2 milliard dollarlyk bazar

 

17-nji awgustda geçirilen daşary ýurt habarlaryna görä, ABŞ-da bir gezek ulanylýan elektron çilim bazary bölekleýin belliklerden üç ýylda ABŞ-nyň 2 milliard dollarlyk uly Mac-a öwrüldi.Bir gezek ulanylýan elektron çilim önümleri, esasan, az tanalýan öndürijiler tarapyndan öndürilýär, elektron çilim önümleri bazaryndaky amatly dükanlarda / ýangyç stansiýalarynda çaltlyk bilen agdyklyk edýär.

Satuw maglumatlary Çikagodaky bazar gözleg kompaniýasy IRI-den geldi we şu gün “Roýter” habar berdi.Kompaniýa bu maglumatlary gizlin çeşmeler arkaly aldy.“Roýter” habar gullugynyň habaryna görä, IRI hasabaty bir gezek ulanylýan elektron çilimleriň üç ýylda bölek satuw bazarynyň 2 göteriminden 33 göterime çenli ýokarlandygyny görkezýär.

Bu, Milli Youthaşlar Temmäki Gözleginiň (NYTS) 2020-nji ýyldaky maglumatlaryna laýyk gelýär, bu mekdep ýaşyndaky ýaşlaryň bir gezek ulanylyşynyň 2019-njy ýylda 2,4% -den 2020-nji ýylda 26.5% -e çenli ýokarlanandygyny görkezýär. FDA-nyň hereketi sebäpli, köpüsi bölek satuw dükanlary indi çilim patronlaryna esaslanýan tagamly elektron çilimleri üpjün etmeýärler, bir gezek ulanylýan bazar çalt ösdi.

FDA düzgünleşdirilmedik bazary döredýär

Elektron çilim tendensiýasyna yzygiderli syn edýänler üçin geň zat bolmasa-da, täze IRI gözleg, FDA-nyň esasy maksady Juul we VUSE ýaly meşhur köpçülikleýin söwda markalarynyň elektroniki çilim dükanlarynda we onlaýn önümlerinde tagamly elektron çilim önümleriniň satylmagynyň öňüni almakdygyny tassyklaýar. açyk ulgam önümleriniň satuwy - az tanalýan bir gezeklik markalaryň paralel çal bazaryny döredýär.

Çal reňkli elektron çilimler gara bazar önümlerine meňzeýär, ýöne olar ýerasty bikanun bazarlarda satylmaýar, ýöne salgyt alynýan we ýaş çäklendirmeleri berjaý edilýän adaty bölek satuw kanallarynda berilýär.

IRI hasabatynda beýan edilen 2019-njy ýyldan 2022-nji ýyla çenli üç ýyllyk ösüş döwri gaty möhümdir.2018-nji ýylyň ahyrynda, şol wagtky bazaryň lideri Juul laboratoriýasy, temmäki gözegçiligi guramasynyň elektroniki çilim çekýän ýaşlaryň epidemiýasynyň ahlak howsalasy diýip atlandyrýan jogabyna jogap hökmünde tagamly çilim patronlaryny (Mintdan başga) bazardan çykarmaga mejbur boldy. .

Soňra 2019-njy ýylda Juul narpyz tagamyny hem ýatyrdy we prezident Donald Trump ähli tagamly elektron çilim önümlerini gadagan etjekdigini aýtdy.Trump bölekleýin yza çekildi.FDA 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda çilim patronlaryna we temmäki we mentoldan başga çilim patronlaryna esaslanýan elektron çilim önümleri üçin täze ýerine ýetiriş çärelerini yglan etdi.

Puff bar

Düzgünleşdirilen bazarlarda satylýan tagamly önümleriň gysylmagy, gözegçilik edaralary we milli habar beriş serişdeleri tarapyndan känbir bilinmeýän bir gezeklik çal bazaryň çalt ösmegine gabat gelýär.Ilkinji gezek ünsi çeken “Puff bar” bazaryň metbugat sekretary bolup biler, sebäbi çal bazardaky elektron çilimleriň deformasiýa dünýäsini yzarlamak üçin gaty köp tagalla gerek.Temmäkä gözegçilik bölümleriniň köpüsiniň edişi ýaly markany günäkärlemek has aňsat.


Iş wagty: Awgust-17-2022