sözbaşy -0525a

Biz hakda

logomys

Atomizasiýa enjamlaryny dünýäde öňdebaryjy öndüriji

2018-nji ýylda esaslandyrylan Hytaýyň Şençzhenen şäheriniň Guangming etraby, Jin'An Rd, 4-nji gatda ýerleşýän Guangdong Myshine Technology Co., Ltd.“Makisson” ähli “E-cig” önümleriniň satuwyna we öndürilmegine garaşsyz R&D has milli ýokary tehnologiýaly kärhana.“Makisson” satuw ulgamy, dünýäde öňdebaryjy E-cig ODM / OEM öndürijisi we hyzmat üpjün edijisine öwrülen “Myshine” üçin gowy abraý gazandy.

2018-nji ýyldan bäriMakisson garaşsyz innowasiýa we kämillige ymtylýar, şeýlelik bilen täze önümi ösdürmäge, zehinleri ornaşdyrmaga, E-cig tehnologiýasyny taýýarlamaga we dolandyrmaga ünsi jemleýär.Makissonyň 500-den gowrak işgäri we ösen laboratoriýa bilen 6000 inedördül metr ussahanasy bar.Bölekleri gaýtadan işlemegiň, taýýar önümi ýygnamagyň, önümi düzetmegiň, funksiýany synagdan geçirmegiň we taýýar önüm gaplamasynyň önümçilik baglanyşyklaryny birleşdirip, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli önümleriň öndürilmegine berk kepillik berýän hünärmen we täsirli önümçilik ulgamyny emele getirdi.

Makisson “Müşderi ilki, ZERO hil kemçiligi, gowulaşmagy dowam etdiriň” işewürlik pelsepesini berjaý etmegini dowam etdirýär, “Atomizasiýa täze dünýäsini öwreniň, markanyň ösmegine kömek ediň” we innowasiýany işjeň ösdürmek üçin “Hünär ussady” goldaýar global elektron çilim pudagyny kämilleşdirmek!Iň oňat hyzmatdaş bolmagyňyza we özara peýdalylygyň we ýeňiş gazanmagyň has gowy geljegini döretmäge tüýs ýürekden garaşýarys!

Makisson (1)
Makisson (2)
Makisson (3)
Makisson (4)
Makisson (5)
icre

Makisson, E-cig ýadro tehnologiýasynyň 180-den gowrak intellektual eýeçilik hukugyna eýe.Müşderileriň “Makisson” önümçiliginden bolan ynamyny we kanagatlylygyny yzygiderli ýokarlandyrmak maksady bilen, Makisson şahadatnamasyny berdiISO9001 / ISO14001 / ISO13485 (lukmançylyk enjamlarynyň hilini dolandyrmak ulgamy) / cGMP (Häzirki gowy önümçilik amallary) / HACCP (howp derňewi we kritiki gözegçilik nokady)we beýleki hil dolandyryş ulgamlary we daşky gurşawy dolandyryş ulgamy şahadatnamasy.Önümler geçdiCE, FCC, ROHS, CB, CCC, CQCwe beýleki halkara şahadatnamalary.Önümlerimiz (E-çilim / CBD / HNB) eýýäm 30-dan gowrak ýurdy öz içine alýar, hyzmatdaşlygy gözleýäris.

Myshine tekiz ofis re modeimini ösdürýär, bu has rahatlygy we netijeliligi aňladýar.Arassa, arassa, ygtybarly, hyýaly däl Myşiniň özboluşly ruhy.
Hil Myşiniň ileri tutýan ugry.Dürli önümçilik ädimlerinde hiliň hersini gowulandyrmak üçin ähli tagallalary edýäris.100,000 derejeli tozansyz ussahana Myshine önümleriniň ýokary hilini kepillendirýär.Tozsyz ussahana hemişe arassa, yzygiderli temperatura we çyglylyk we amatly howa akymy bilen arassa saklanýar, şeýlelik bilen önümleriň durnukly we ýokary hilli gurşawda öndürilmegini üpjün etmek, şol bir wagtyň özünde önümiň kemçilikleriniň derejesini peseltmek.

wuli